Algemene voorwaarden

artikel 1 | Algemeen

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en (koop)overeenkomst tussen VARIO FIELDS B.V., hierna: “Vario Fields”, en de wederpartij, hierna: “De Klant”. Afwijking van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.
 2. Vario Fields wijst toepasselijkheid van inkoop­ of andere voorwaarden van De Klant uitdrukkelijk af.
 3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De betreffende bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk benadert.

 

artikel 2 | Offertes en aanbiedingen

 

 1. Offertes van Vario Fields zijn vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
 2. In offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vario Fields niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 4. In aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen gelden niet voor toekomstige orders.

 

artikel 3 | Uitvoering en termijnen

 

 1. Vario Fields zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen of opgegeven termijnen geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient De Klant Vario Fields schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn van tenminste 30 dagen te bieden om alsnog uitvoering aan de overeenkomst te geven.
 3. Vario Fields is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en te factureren.
 4. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Vario Fields de uitvoering van een fase opschorten totdat De Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk goedkeurt.


artikel 4 | Levering, risico-overgang en retournering

 

 1. Levering geschiedt af bedrijf van Vario Fields. De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op De Klant over op het moment dat zaken aan De Klant ter beschikking staan.
 2. De Klant dient geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden te onderzoeken zodra deze hem ter beschikking zijn gesteld respectievelijk zijn uitgevoerd. Daarbij behoort De Klant te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Vario Fields te worden gemeld. Eventuele later zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Vario Fields te worden gemeld. Deze termijnen betreffen vervaltermijnen. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Vario Fields in staat is adequaat te reageren. De Klant dient Vario Fields in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Op maat geleverde zaken kunnen door De Klant niet worden geretourneerd. In alle andere gevallen geldt dat retournering eveneens niet mogelijk is, tenzij Vario Fields uitdrukkelijk anders bepaalt.


artikel 5 | Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Vario Fields blijft eigenaar van alle door Vario Fields aan De Klant geleverde zaken tot dat De Klant volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen uit hoofde van de met Vario Fields gesloten overeenkomst(en).
 2. De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Vario Fields veilig te stellen. Indien een derde beslag legt op door Vario Fields onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop wil vestigen of doen gelden, dan is De Klant verplicht om Vario Fields daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
 3. Voor het geval Vario Fields haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft De Klant Vario Fields hiermee bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om de plaatsen te (doen) betreden waar de eigendommen van Vario Fields zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 6 | Prijs en betaling

 

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Blijft betaling binnen de betalingstermijn als bedoeld in lid 1 achterwege dan is De Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Klant is alsdan over de betreffende factuur of facturen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag dat volledige betaling plaatsheeft aan Vario Fields een rente verschuldigd van 1% rente per maand tenzij de toepasselijke wettelijke rente hoger is, in welk geval die wettelijke rente verschuldigd is.
 3. Indien De Klant in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van De Klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk en toegestaan is. Bij het opstellen van deze voorwaarden geschiedt berekening conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Vario Fields echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien Vario Fields en De Klant een vaste prijs overeenkomen, is Vario Fields niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs, zonder dat De Klant gerechtigd is de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving of omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, zoals een bijzondere stijging van de prijs van grondstoffen of lonen.

 

artikel 7 | Garantie

 

 1. Vario Fields zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Door Vario Fields te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Op door Vario Fields geleverde zaken en/of diensten wordt door Vario Fields enkel garantie gegeven zoals beschreven in door Vario Fields aan De Klant verstrekte schriftelijke garantievoorwaarden, waartoe de garantie ook wordt beperkt.
 3. Voor door Vario Fields geleverde zaken die door een derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door de producent van de zaak verstrekte garantie.


artikel 8 | Aansprakelijkheid

 

 1. Vario Fields is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Vario Fields is uitgegaan van door of namens De Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
 2. Vario Fields is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door (foutieve) installatie van de zaken door De Klant. De aan de installatie verbonden risico’s komen alsdan voor rekening van De Klant en De klant vrijwaart Vario Fields voor eventuele schadeclaims.
 3. De aansprakelijkheid van Vario Fields, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met het eigen risico.
 4. Voorts is alle aansprakelijkheid van Vario Fields beperkt tot de factuurwaarde van de order.
 5. Vario Fields is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vario Fields aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vario Fields toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade. Vario Fields is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Vario Fields of haar ondergeschikten.
 7. Vario Fields is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) statische elektriciteit. Vario Fields is evenmin aansprakelijk voor kleurverschillen en/of verandering van uiterlijk, kwaliteit en/of andere kenmerken van het product als gevolg van verkeerd gebruik, verkeerde goederenbehandeling, verkeerde en/of langdurige opslag, verkeerde plaatsing of verkeerd onderhoud.


artikel 9 | Onderzoek schadelijke stoffen

 

 1. Indien Vario Fields in het kader van een overeenkomst met De Klant verplicht wordt gesteld, al dan niet ingevolge een (overheids)voorschrift, onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in de grond/bodem, is Vario Fields gerechtigd om de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen bij De Klant.
 2. Indien Vario Fields door de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals bedoeld in het vorige lid de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van een met De Klant gesloten overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen, levert dat overmacht op in de zin van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.


artikel 10 | Overmacht

 

 1. Indien Vario Fields als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Vario Fields de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt mede begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vario Fields geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vario Fields niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals weersomstandigheden of tijdelijke toestand van het terrein die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen of onredelijk bemoeilijken en werkstakingen in het bedrijf van Vario Fields of haar leveranciers.
 3. Vario Fields heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Vario Fields haar verbintenis had moeten nakomen.


artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen

 

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vario Fields partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechtbank binnen wiens arrondissement Vario Fields is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten met Vario Fields, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vario Fields het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
iDEAL Op rekening
Account
Welkom in onze shop! Log in of maak een account aan en bestel direct.
Mijn aanhanger
Jouw aanhanger is nu nog leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...