Disclaimer

artikel 1 | Algemeen

 

1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
VARIO FIELDS B.V., hierna “Gebruiker”, en een opdrachtgever, hierna “Opdrachtgever”. Afwijking
van deze voorwaarden dient uitdrukkelijk en schriftelijk te geschieden.
2.Gebruiker wijst toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk af.
3.Indien enige bepaling van deze voorwaarden of de overeenkomst nietig is of vernietigd wordt,
blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De betreffende bepaling zal worden vervangen
door een geldige bepaling die de door de niet geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk
benadert.

 

artikel 2 | Offertes en aanbiedingen

 

1.Offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
2.In offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.In aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen gelden niet voor toekomstige
orders.

 

artikel 3 | Uitvoering en termijnen

 

1.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
2.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn overeengekomen of opgegeven termijnen
geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Gebruiker derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn van tenminste 30 dagen te bieden om alsnog
uitvoering aan de overeenkomst te geven.
3.Indien door Gebruiker of door deze ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor door die medewerkers in
redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en te factureren.
5.Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering van een fase
opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
goedkeurt.
6.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering daarvan
meerwerk noodzakelijk is, dan wordt dit in rekening gebracht tegen het dan geldende tarief. Indien af
te voeren grond verontreiniging bevat, zullen de hieruit voortkomende kosten op basis van
nacalculatie aan Opdrachtgever worden gefactureerd. Indien er betonnen funderingen of andere
obstakels (puin, wortels, enz) in of boven de grond aanwezig zijn, zullen de hieruit voortkomende
kosten op basis van nacalculatie aan Opdrachtgever worden gefactureerd.


artikel 4 | Levering en risico-overgang


1.Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Het risico van verlies, beschadiging of
waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment dat zaken aan Opdrachtgever ter
beschikking staan.
2.Opdrachtgever dient geleverde zaken en verrichte werkzaamheden te onderzoeken zodra deze
hem ter beschikking zijn gesteld respectievelijk zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Opdrachtgever te
onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld. Eventuele later zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen veertien dagen, na
ontdekking daarvan, schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebruiker in staat is
adequaat te reageren. Opdrachtgever dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te
(doen) onderzoeken.


artikel 5 | Eigendomsvoorbehoud


1.Gebruiker blijft eigenaar van alle door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde zaken tot dat
Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al haar verplichtingen uit hoofde van de met Gebruiker
gesloten overeenkomst(en).
2.Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van Gebruiker veilig te stellen. Indien een derde beslag legt op door
Gebruiker onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
3.Voor het geval Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever Gebruiker
hiermee bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming om de plaatsen te (doen)
betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 6 | Prijs en betaling

 

1.Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting of verrekening.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
2.Blijft betaling binnen de betalingstermijn als bedoeld in lid 1 achterwege dan is opdrachtgever zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim. Opdrachtgever is alsdan over de betreffende factuur of facturen
vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag dat volledige betaling
plaatsheeft aan Gebruiker een rente verschuldigd van 1% rente per maand tenzij de toepasselijke
wettelijke rente hoger is, in welk geval die wettelijke rente verschuldigd is.
3.Indien Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig hetgeen op dat moment in de
Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk en toegestaan is. Bij het opstellen van deze voorwaarden
geschiedt berekening conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten. Indien Gebruiker echter
hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
4.Indien Gebruiker en Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomen, is Gebruiker niettemin gerechtigd
tot verhoging van deze prijs, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de overeenkomst om die reden te
ontbinden, indien de verhoging voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving of omstandigheden die bij
het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren zoals een bijzondere stijging
van de prijs van grondstoffen of lonen.

 

artikel 7 | Garantie

 

1.Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij
bij normaal gebruik zijn bestemd.
2.Op door Gebruiker geleverde producten en diensten wordt door Gebruiker enkel garantie gegeven
zoals beschreven in door Gebruiker aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke garantievoorwaarden,
waartoe de garantie ook wordt beperkt.
3.Voor door Gebruiker geleverde zaken die door een derde zijn geproduceerd, is de garantie beperkt
tot de door de producent van de zaak verstrekte garantie.


artikel 8 | Aansprakelijkheid

 

1.Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gebruiker is
uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige informatie.
2.De aansprakelijkheid van Gebruiker, voor zover deze door een aansprakelijkheidsverzekering wordt
gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering vermeerderd met het
eigen risico.
3.Voorts is alle aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot
dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4.Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de redelijke
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten ter
voorkoming of beperking van schade. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
5.Deze beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
bewuste roekeloosheid van Gebruiker of haar ondergeschikten.
6.Gebruiker is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) statische elektriciteit. Gebruiker is evenmin
aansprakelijk voor kleurverschillen en/of verandering van uiterlijk, kwaliteit en/of andere kenmerken van
het product als gevolg van verkeerd gebruik, verkeerde goederenbehandeling, verkeerde en/of
langdurige opslag, verkeerde plaatsing of verkeerd onderhoud.


artikel 9 | Onderzoek schadelijke stoffen


1.Indien Gebruiker in het kader van een overeenkomst met Opdrachtgever verplicht wordt gesteld, al
dan niet ingevolge een (overheids)voorschrift, onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van
schadelijke stoffen in de grond / bodem, is Gebruiker gerechtigd om de daarmee gemoeide kosten in
rekening te brengen bij Opdrachtgever.
2.Indien Gebruiker door de aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals bedoeld in het vorige lid de op
haar rustende verplichtingen uit hoofde van een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst (tijdelijk)
niet kan nakomen, levert dat overmacht op in de zin van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.


artikel 10 | Overmacht


1.Indien Gebruiker als gevolg van overmacht niet kan nakomen, is zij gerechtigd om de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert voortduurt. Indien
nakoming als gevolg van overmacht blijvend onmogelijk is, kan Gebruiker de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding of boete gehouden te zijn.
2.Onder overmacht wordt mede begrepen alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen en waardoor Gebruiker niet in staat is haar
verplichtingen na te komen, zoals weersomstandigheden of tijdelijke toestand van het terrein die de
uitvoering van de overeenkomst verhinderen of onredelijk bemoeilijken en werkstakingen in het bedrijf
van Gebruiker of haar leveranciers.
3.Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten
nakomen.


artikel 11 | Toepasselijk recht en geschillen


1.Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2.De rechtbank binnen wiens arrondissement Gebruiker is gevestigd, is bij uitsluiting bevoegd kennis te
nemen van geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit overeenkomsten met Gebruiker,
tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

iDEAL Op rekening
Account
Welkom in onze shop! Log in of maak een account aan en bestel direct.
Mijn aanhanger
Jouw aanhanger is nu nog leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...